Author Archives: kinhnghiem24h.edu.vn

Phải sửa thông tin trên sổ đỏ, sổ hồng khi thay đổi địa chỉ thường trú?

Cá nhân, hộ gia đình khi thay đổi địa chỉ thường trú dẫn tới địa chỉ thường trú hiện tại khác với địa chỉ ghi trên Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ, sổ hồng) đã cấp. Vậy trong trường hợp này […]